Home Kérdések, válaszok Az emberi lélek Milyen karakterről árulkodnak az arc jellegzetességei?

Milyen karakterről árulkodnak az arc jellegzetességei?

37
0

Karakterolvasás A-tól Z-ig

AKARATGYENGESÉG: Félgömb alakú homlok, a tövénél beesett orr és gyengén fejlett áll.

AKADÉKOSKODÁS, GÁNCSOSKODÁS: Mogyorószínű szemek, nagyon ívelt, bozontos szemöldökkel.

AKTIVITÁS, MOZGÉKONYSÁG: Mindkét orrlyuk hosszú és keskeny.

ÁLLHATATOSSÁG: A felső részén széles arc, mély és ugyancsak széles állal. Szögletes, széles és magas homlok.

AMBÍCIÓ, NAGYRAVÁGYÁS: Nőknél a szemek árulkodnak róla, melyek forogni látszanak, amikor a gödreikben mozognak. Ugyancsak erre utal a ráncos, laza bőr, ívelt orral, az állandóan mozgó száj, a szép vonalú és szembetűnő áll.

ANALITIKUS GONDOLKODÁS: A találékonyságot és az elemzés képességét jelzi, ha az orrnyílásokat elválasztó húsos rész lenyúlik az orrlyukak alá.

ANALÓGIÁS GONDOLKODÁS: A tövüknél befelé hajló orrlyukak.

APRÓLÉKOSSÁG: Egy mély függőleges vonal a szemek között. A részleteknek ez a fajta szeretete mások szemében gyakran fösvénységnek, a nagyvonalúság hiányának (kicsinyességnek) látszik.

ASZKÉTIZMUS: A szigorú önuralom, önmegtagadás legfontosabb ismertetőjegye az érdes tapintású, magas, függőleges, csomós homlok, melyet profilból nézve egyenes vonalak határolnak. Egy ilyen arcon az orrlyukak általában szélesek, és mélyen barázdált, hosszú vonalak láthatóak.

BÁTORSÁG: A kurázsi legfőbb jellemzői a függőlegesen álló fülek, nagy orrlyukak és erős áll, valamint a szorosan zárt száj, amely azonban profilból nézve sem megfeszültnek sem markánsnak nem tűnik.

BEFOLYÁSOLHATÓSÁG: Lapos, pisze orrlyukak. (Elővigyázatlanságot is jeleznek.)

BOSSZÚVÁGY: Bosszúszomjról informálnak a fejen – a majmokéhoz hasonlóan – nagyon magasan ülő fülek, vagy az, ha a szemöldökök középen meggörbülve, lefelé kinyúlnak.

BŐBESZÉDŰSÉG: A hegyénél széles orr olyan személyről árulkodik, aki szereti megbeszélni a dolgokat, és a szerelmi ügyeit bizalmasan megosztja másokkal.

BÖLCSESSÉG: Négy keresztbefutó haránt irányú vonal a homlok közepén, a homloklebeny fölött. Szabályos, tömör (sűrű) szemöldökök, melynek szőrszálai simák és egy irányban futnak.

BÚSKOMORSÁG (MELANKÓLIA): Az orr a tövénél nagyon széles, még inkább jellemző, ha ugyanitt besüllyedt. Sok kis apró bevágás (incisio) és vonal található az orron, melyek már a legkisebb mozgásnál is észrevehetőek.

BÜSZKESÉG: Jól láthatóan felfelé kunkorodó orrlyukak, melyek könnyen tágulnak és szűkülnek. A büszkeségnek egy másik jele az orrlyuk sarkából a felsőajak közepéhez futó görbe vonal.

BÜSZKESÉG (nemesi): Nagy, tiszta, transzparens, gyorsan mozgó szemek, élesen kirajzolt szemöldökök.

CSALÁRDSÁG: Rézsútosan fekvő, egymáshoz közel elhelyezkedő szemek. Középen összeérő, vagy az orrtőre lefutó szemöldökök.

DERŰS TERMÉSZET: Felhajló, fitos orr. Ha az alsó ajak a közepén görbült, az illető személy rigolyás is.

DESPOTIZMUS: A fejtől messze elálló fülek, erős állal.

DISZKRÉCIÓ: Szögletes áll.

DOGMATIZMUS: Egy dogmatikus személynek magas, de keskeny homloka van, kissé előnyúló alsó ajakkal és gyakran felfelé görbülő orral.

DÖNTÉSHOZATAL KÉPESSÉGE: Szögletes áll, bevágással a csontos részénél. Tömött, egyenes, a szemekhez közel futó szemöldökök.

ÉBERSÉG: Kiemelkedő pofacsontok.

EGOIZMUS: Súlyos állkapcsok, az arc alsó része nagyobb, mint a felső, lapos áll és feltűnő arccsontok. Önzésre utal az is, ha a fej hátulról nézve laposnak látszik, és az áll a közepétől lefelé hosszan elnyúlik. Még jellemzőbb, ha az áll hegyes.

ÉKESSZÓLÁS, SZÓNOKLÁS KÉPESSÉGE: A szemek alul annyira teltek, hogy kidülledteknek látszanak. Az ilyen ember kiválóan bánik a szavakkal, és könnyen sajátítja el a nyelveket.

ÉLESLÁTÁS, CSAVAROS ÉSZJÁRÁS: A nagyon hegyes áll a gyors felfogóképességet ravaszsággal egyesíti.

ÉLETERŐ, TETTERŐ: Csontos, széles orrtő, hosszú, szűk orrlyukak, sasorr, továbbá szembetűnően telt arc az arccsont és az orr között.

ELISMERÉS UTÁNI VÁGY
Az elismerés, csodálat iránti vágy jele a közepén megemelkedő, a metszőfogakat láthatóvá tevő felsőajak.

ELLENÁLLÁS (kísértésnek): A kísértéseknek való ellenálláshoz erőt adó erkölcsi kényszer látható az arcon, ha a szemöldökök kifelé tartva csaknem szögletes vonalat rajzolnak le.

ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG, KITARTÁS: Szorosan zárt száj, hosszú felsőajakkal. A görög orr passzív ellenállást jelez.

ELMÉLKEDÉS: A szemöldökök közelében kidomborodó homlok, a szemöldökök között néhány bemélyedéssel. Keskeny, a gondolat élénkségét jelző szemek, ellentétben a sokat látó, de keveset visszatükröző nyílt, kerek szemekkel. Az elmélkedés jele az olyan orr, melynek a nyerge szemből nézve szélesnek látszik.

ELŐVIGYÁZATLANSÁG: A gyenge, szemek fölött nagy ívet leíró szemöldökök, és a szájtól nagy távolságra lévő orr az előrelátás és az elővigyázatosság hiányát jelzik.

ELSZÁNTSÁG: Szemekhez közel fekvő szemöldökök, a tövétől ívelten futó orr és előreugró, bemélyülő áll.

ELTÖKÉLTSÉG: Középen fejlett állkapocscsont, telt állal. A szemöldökök nem ívelhetnek magasan a szemek fölött, mivel ez minden esetben a gyenge akarat jele.

ÉLVEZET (nagy szerelemé): A szem külső sarkánál nagy távolság a szem és a szemöldökök között.

ÉRDEKLŐDŐ, KÍVÁNCSI ELME: Felfelé görbülő orrhegy.

ÉRDEKTELENSÉG, NEHÉZ FELFOGÁS: A felső részén erősen kiálló homlok, a bagolyéhoz hasonló nagy, kerek szemek, a puha és húsos felső szemhéjak, melyeknek a kontúrjai elmosódottak, nehéz felfogást, lanyha intellektust jeleznek. A keskeny, gyenge homlok, az arc alsó felének vaskos megjelenést adó masszív állkapoccsal, ugyanezt az információt hordozza.

EREDETISÉG: Az orrlyukak alá lenyúló orrporcogó. Kerek, az alsó, csontos részén előreugró áll, a közepén mély behorpadással az ajak alatt.

ERKÖLCSÖSSÉG, SZEMÉRMESSÉG: Magas homlok, mely legalább olyan hosszú, mint az orr, apró, zárt orrlyukak, és a középen a felsőajakhoz simuló alsó ajak. Ha az arc inkább oválisnak, mint kereknek tekinthető, a fenti jellemzők letörölhetetlen jelei a tisztaságnak.

ERŐSZAKOSSÁG, AGRESSZIVITÁS: Jól látható gerinc vagy kidomborodás az orr tövénél, az orrnyereg közelében.

ÉRVELÉS, VITATKOZÁS: Az érvelés és a vita szeretetét erős gerinc jelzi az orrtőnél, az orrnyereg közelében. Még hangsúlyosabb ez a képesség, ha nagy teltség figyelhető meg a szemek alatt. Ez a jellemvonás szinte bizonyosnak tekinthető, ha a szemöldök gerince (szemöldökcsont) lefelé túlnyúlik a szem külső sarkán.

ÉRTELEM: A közepén nagyon széles homlokfront és hosszú orrlyukjáratok.

ÉRZÉKENYSÉG, ÉRZELMESSÉG: Fejhez simuló, fejhez közel húzódó kis fülek, melyeknek a hátsó része jól fejlett.

ÉRZÉKISÉG: Telt, húsos ajkak, a száj felé hajló orral, melyen az orrlyukak rézsútosan felfutnak az orr oldalára. Az izmokat a szem külső sarkaiban ráncok mutatják.

ESZESSÉG: Vékony, élesen kirajzolt, szögletes, a csúcsánál hegyes orr, mely rézsútosan az ajkak felé ereszkedik, miközben a homlok enyhén hátrafelé lejt. Az orron – jelezve az intelligenciát – gyakran három rövid vonal található.

ÉSZJÁRÁS, TANULÁSI KÉPESSÉG (jó): Szabályos párhuzamos ráncok a homlokon, jól kirajzolt, a szemektől nem messze futó szemöldökök, és magas homlok, gömb alakú csomókkal a felső részén.

FANATIZMUS: Szögletes száj, a közepénél kimélyülő (homorúvá váló) felsőajakkal.

FELFOGÓ- ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG (jó): Ez a képesség, mely rendszerint szimpatikus természetet jelez, hosszú felsőajak esetén jellemző.

FELFOGÓ- ÉS FELISMERŐ KÉPESSÉG (gyors): Széles, remekül ívelt homlok, az erős szemöldökök alatt kerek, tágra nyílt, szikrázó szemekkel. Az alsó részén előreugró homlok szintén tisztánlátást, jó ítélőképességet jelez.

FÉNYŰZÉS, LUXUS ÉLVEZETE: A tövénél mélyen besüllyedt, a hegyénél viszont kissé felhajló orr, húsos ajkakkal és függőleges homlokkal.

FÉLTÉKENYSÉG, IRIGYSÉG: Aszimmetrikusan telt áll kétoldalt, közvetlenül a felsőajak alatt.

FOGÉKONYSÁG, TANULÉKONYSÁG: Úgy tartják, hogy a lóéhoz hasonló, széles, nagy, felgörbülő orrlukak docilitást jeleznek.

FRIVOLITÁS, LÉHASÁG: A hegyénél széles és felfelé hajló orr, a sarkaikban gyakran felfelé görbülő ajkakkal.

FÜGGETLENSÉG: Az orr fölött, a szemöldökök között megemelkedett, telt homlok és hosszú nyak.

GÉNIUSZ: Két vagy három vonal a homlok egyik oldalán, melyek rézsútosan egy középen levő pont felé futnak lefelé.

GONDATLANSÁG, ELŐVIGYÁZATLANSÁG: A hegyénél széles orr, ívelt szemöldökök, változó magasságban a szemek fölött, sima és hátranyúló homlok.

GONDOSSÁG, ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Arcra simuló (vele kis szöget bezáró) orrlyukak, vékony, hegyes orrcsúcs.

GONOSZSÁG vagy NAGY BUTASÁG: A felsőnél sokkal nagyobb és erősen kiálló alsó ajak.

GOROMBASÁG, DURVASÁG: Széles, az orr „homlokzatán” túlnyúló orrlyukak.

GYANAKVÓ TERMÉSZET: Lefelé mutató, nagyon hosszú orr.

GYÁVASÁG: Lapos homlok, beesett szemek a gyávaság legáltalánosabb jegyei. A hegyes orr a férfiatlanság és a félénk karakter megszokott jele.

GYENGÉDSÉG, MELEGSZÍVŰSÉG: Profilból nézve görbültnek látszó homlok, a felső szemhéjak alsó íve kör alakú. A fülek a fejhez simulnak.

GYENGEELMÉJŰSÉG: Az olyan keskeny homlok, melynek az alapvonala rövidebb, mint a függőleges magasságának a kétharmada, az idiótára jellemző. Ha az alsó ajak nagyon puha, vékony, és sokkal jobban előrenyúlik, mint a másik, az illető személy semmi intelligenciával nem rendelkezik.

HÁLÁDATOSSÁG: A jobb szemöldökben az orrtő közelében felfelé görbülő szőrszálak hálás lélekről tanúskodnak.

HARCIASSÁG (küzdelem, versengés szeretete): Ez a kvalitás általában az ambiciózus emberekben található meg, amikor a szemöldökök annyira leereszkednek, hogy a külső szélüknél csaknem elérik a szemet.

HATÁROZATLANSÁG, TÉTOVASÁG: Hosszú, lapos áll, lelógó felsőajakkal. Szokatlanul nagy fülek, melyek a felső részükön a leggörbültebbek. A kissé mindig nyitott száj a tétovaságra és a gyengeségre mutat.

HATÁROZOTTSÁG: A szemekhez közel fekvő, sűrű, tömött szemöldökök, párhuzamosan futó szőrszálakkal. Szögletes, egyenetlen homlok, jól kirajzolt erős száj, melyen az ajkak körvonalai élesen látszódnak.

HIT (vallásos): Ha a bal szemöldök szélén a szőrszálak felfelé állnak, a megfigyelt személy valószínűleg hisz a vallási tanításokban és a dogmákban; ha a jobb szemöldökére is ez a jellemző, akkor az előbbi megállapítás csaknem bizonyosság.

HITVÁNYSÁG: Aránytalanul hosszú, feszes, ránctalan bőrrel fedett homlok, előrenyúló alsó ajak és a profilból nézve az orrtól ívelten lefelé futó felsőajak aljas, hitvány természetet jelez.

HIÚSÁG: Kis orrlyukak, kör alakú, ívelt homlokkal, vékony és a sarkaikban felfelé görbülő ajkak, a szemek alatt telt, húsos arc.

HŰSÉG: Felül széles arc, ugyancsak széles és nagy állal. Szögletes, magas, széles homlok.

HŰTLENSÉG: Keskeny, szögletes száj. Ez jegy ugyan szerelmi vágyat mutat, de egyúttal megbízhatatlanságot is jelez.

HŰVÖSSÉG, RIDEGSÉG: Lapos áll, vékony ajkakkal és nagyon kicsi fülekkel.

IDEALIZMUS: Az arc felső része erősen fejlett a halántékok fölött, az alsó rész pedig arányosan kicsi.

IGAZSÁGÉRZET: Két függőleges vonal a szemek között.

IGYEKEZET: A közepén elvékonyodó (eltűnő) felsőajak.

IMPULZIVITÁS: Telt orcák a száj két oldalán. A homlok alsó része kiugró, a felső pedig lapos. Mindez érzékenységre utal, de a bölcs gondolat hiányát is jelzi.

INGATAGSÁG: Ferde száj. Férfiakra az állhatatlanság akkor jellemző, ha kicsi az orruk, kivéve, ha az áll jól fejlett.

INGERLÉKENYSÉG, LOBBANÉKONYSÁG: Nagyon vékony és a hegyénél különösen karcsú orr.

INTELLEKTUALITÁS, ÉRTELMESSÉG: Széles rés a fülhegy és a szem külső sarka között. Minél nagyobb ez a távolság, annál intelligensebb az illető. A nagy pupillák ugyancsak az intelligencia jelei. A bozontos, szabálytalan, markáns, s a szemtől nagyon messze futó szemöldökök az intelligencia és ingerlékenység szokatlan kombinációját jelzik.

INTELLIGENCIA: A fül szélei csak enyhén vannak felgyűrődve. A homlok tökéletes arányban (összhangban) van az arc többi részével, ovális vagy közelítőleg szögletes a szemöldökök mentén. A felső része enyhén hátranyúló, azonban meglehetősen telt a szemöldökök fölött, melyek között egy mély függőleges ránc húzódik.

INTELLIGENCIA HIÁNYA: Rövid fül, alacsony, kerek homlokkal. Kerek fülek gyengén fejlett hajlatokkal és karimával.

ÍTÉLŐKÉPESSÉG (gyors): A nagy, tiszta, transzparens, állandóan mozgó szemek, az élesen kirajzolt szemhéjak, továbbá a széles orrnyereg, s a végénél felfelé hajló orr, jó ítélőképességet és veleszületett bölcsességet jeleznek.

ÍZLÉS (jó): Magasan, az orrtő felett ívelő szemöldökök, melyek a szem közepétől rézsútosan lejtenek a halántékok felé.

ÍZLÉS (kifinomult), FINOM MODOR: Görög orr, mely profilból tekintve hosszú és egyenes. Az orcák a szemektől az állig egyenesek vagy gyengén görbültek, ha oldalról szemléljük őket.

ÍZLÉS (művészi): Enyhén görbült, a szemek fölött ívet rajzoló szemöldökök, hosszú, halvány vagy sápadt, fejhez simuló fülek, és könnyen táguló orrlyukak.

JÓINDULAT: Kissé kiálló alsó ajak. Ha azonban az alsó ajak nagyon előreugrik, a jel kedvezőtlen.

JÓSÁG: A felső szemhéjak ívei alul kör alakúak, és a felsőajak nagyobb az alsónál.

JÓTÉKONYSÁG: A magasan található és jól fejlett fejkorona, továbbá a száj sarkaiban széles felsőajak és telt alsó ajak a jótékonyság és a filantróp karakter jelei. Ez még inkább megerősítést nyer, ha három vagy négy horizontális vonal található a szemöldökök felett.

JÓ TERMÉSZET: A Cupido nyilához hasonló görbét lerajzoló ajkak gyermekies szeretetet, rajongást jeleznek. Jó természetre utal a kinyúló felsőajak is.

JÓZAN ÉSZ: Ha a homlok kontúrja nem markáns, de a felső, középső és az alsó része egyformán fejlett, és ettől a körvonala csaknem egyenesnek látszik, továbbá az orr a hegyénél szögletes, az arc praktikus észjárást tükröz.

KAPZSISÁG: Lapos áll, annyira előreugró alsó ajakkal, hogy az profilból nézve fele olyan szélesnek látszik, mint a száj. A vastag orrnyereg és vékony ajkak ugyanezt jelentik.

KARAKTER (hitvány): Hátul, a fülek közelében erősen kidomborodó fej, keskeny homlok és nagyon kis távolság a szemek külső sarkai és a fülek között. A csúcsos száj, hosszú orral ugyancsak kedvezőtlen jel.

KARAKTER (nemes): A kiemelkedő felsőajak a megkülönböztető jelvénye, és általában a legkiválóbb embereken találkozhatunk vele. Az ilyen ábrázaton az arc három része – a homlok, az orr és az áll – egyenlő hosszúságú.

KEGYETLENSÉG, KÖNYÖRTELENSÉG: A fejtől messze elálló, nagy fülek, és vékony, összeszorított ajkak.

KÉPMUTATÁS: Gyenge és rosszul meghatározott karakterjegyek, középen összetalálkozó szemöldökök.

KÉPZELŐERŐ, FANTÁZIA: Magasan elhelyezkedő fejkorona, azaz a fülcsúcstól nagy távolságra levő fejtető.

KÉPZELŐERŐ, FANTÁZIA hiánya: A körvonalát tekintve nagyon meredek homlok a képzelőerő hiányát jelzi, különösen akkor, ha sima és ránctalan. Az ilyen személy meglehetősen gyakorlatias, kizárólag a dolgok praktikus oldalát szemléli.

KÉRKEDÉS: Mindkét ajak telt, a felső kifelé görbül.

KÉTSZÍNŰSÉG: Túlságosan magas arccsontok.

KOMOLYSÁG: A homlok felső része kiugró.

KÖLTŐI VÉNA, KÖLTÉSZET SZERETETE: Apró dudor az orrtövön, nagy távolság a fülcimpa és a fejkorona között.

KÖNTÖRFALAZÁS: A szemöldökök belső vonala középen lenyúlik az orrtő aljáig.

KÖNYÖRÜLETESSÉG: Könyörületes, részvétteljes természetet jeleznek az egymástól távol lévő orrlyukak.

KRITIKAI KÉPESSÉG, A KRITIZÁLÁS SZERETETE: Közepén magas homlok, egyenes vonalú, a hegyénél vastagodó orral.

KÜLÖNCKÖDÉS, EXTRAVAGANCIA: Nagyon vékony orrnyereg, melyet nem egyensúlyoznak ki hosszú, lehajló szemöldökök.

LELKESEDÉS, ELRAGADTATÁS (túláradó): Függőleges homlok, ívelt orral és kiálló állal.

LETARGIA: Magasan a szemek fölött húzódó, gyenge szemöldökök, beszéd közben a felső ínyeket mutató szájjal.

LIBERÁLIS GONDOLKODÁSMÓD, TÜRELMESSÉG: Egymástól távol ülő szemek, széles homlokkal és hosszú felsőajakkal. Ez utóbbi jegy kiváló értelmi képességet adományoz, az ilyen személy mindent gyorsan megért.

LUSTASÁG: Függőleges homlok, a tövénél besüllyedő (behorpadó) orral.

MAKACSSÁG, MEGÁTALKODOTTSÁG: A rövid, vastag nyakszirt (tarkó) a merev lélek jele. Makacsságot fejez ki a hosszú áll is, ha a homlok felső része hátrafelé hajlik. Ha a homlok jól formált és arányos, az ilyen áll csak eltökéltséget, céltudatosságot jelez.

MATEMATIKAI ADOTTSÁG: A halántékok közelében felfelé görbülő szemöldökök.

MEGBÍZHATATLANSÁG: Szürkés színezetű szemek, ráncos és csomós (egyenetlen felületű) homlokkal, melyen a ráncok rövid, nem markáns, hullámszerű vonalak.

MEGELÉGEDETTSÉG: A görög orr elégedett természetet jelez, azonban az ilyen orrúak híján vannak az ambíciónak és az energiának, melyek a sikerhez szükségesek.

MEGGONDOLATLANSÁG, SZELEBURDISÁG: A fej a fülek közelében különösen fejlett, a szemöldökök távol vannak a szemektől.

MEGVETÉS, UTÁLAT: Felfelé görbülő felsőajak, apró ránc vagy rovátka az alsó ajak alatt.

MEMÓRIA (jó): Kitüremkedő szemek, megemelt, a közepén kidomborodó homlok.

MERÉSZSÉG: Nem hátrahajló, hanem felfelé álló, a fejhez közel lévő fülek.

MODOROSSÁG, KÉNYESKEDÉS: Ajaknélküli, a szögleteiben felfelé görbülő száj.

MUNKASZERETET: Élesen kirajzolt száj, a sarkaikban ívelten felfelé görbülő ajkakkal. Az orr ugyancsak hangsúlyos, de nem görög orr.

NAGYLELKŰSÉG: Nagyon vékony orrnyereg. A sarkaiknál összezáródó, telt ajkak ugyanezt jelentik.

NEMESSZÍVŰSÉG: Kerek orr, széles orrnyereggel.

NYUGTALANSÁG, TÜRELMETLENSÉG: A pupillák alatt és fölött látható a szemfehérje.

NYUGODTSÁG: A felső részén ívelt homlok, hosszú szőrszálakból álló, egyforma szemöldökökkel, fejhez simuló fülekkel.

OKTALANSÁG, BUTASÁG: Az alsó részén előreugró, a felsőn pedig hátranyúló homlok, hosszú, meredeken ívelt szemöldökkel. (Az ív vízszintes része rövidebb, mint a magasságának kétharmada!) A hátulról nézve kúpos-hegyes végű fej azonos jelzéssel bír.

OSTOBASÁG: Ha a szemek nagyon távol ülnek egymástól, az arc gondolatnélküliséget, stupiditást sugároz. Az állatvilágban ezt a legszembetűnőbben a marha fején láthatjuk. Az ostobaság makacssággal párosul, ha a fejen nagy fülek vannak, melyeknek különösen a felső részük széles és magas.

ÓVATOSSÁG, ELŐRELÁTÁS: Szögletes homlok, tömött szemöldökök, jól rajzolt, azonos méretű és szorosan záródó ajkak. Szögletes, előreálló áll, kidomborodó, ívelt homlok, egy vagy két szakadozott ránccal a szemöldökök között.

ÖNBECSÜLÉS, ÖNÉRZET: Telt és a közepén feszes felsőajak.

ÖNBIZALOM: Az alsó részén széles orr.

ÖNIGAZOLÁS, ALIBI KERESÉS: A cselekedeteit állandóan mások előtt kényszeresen igazolni akaró személy jellemzője, hogy az alsó szemhéjai nagyon szélesek.

ÖNLEBECSÜLÉS (túlzott szerénység): Az orr alatt besüllyedt felsőajak. Minél jobban begörbül az arcnak ez a része, annál nagyobb az önértékelés hiánya.

ÖNTELTSÉG, GŐG: A homlok bőre feszesnek látszik, nincsenek ráncok rajta, az alsó ajak kiálló. (Az ajkak a száj sarkaiban felfelé görbülnek.)

ÖNTUDAT: Négy vagy öt merőleges vonal a szemek között.

ÖNURALOM, HIDEGVÉR: Szorosan záródó száj, visszagörbülő ajkakkal.

ÖNVÉDELEM: Egy csomó az orr végén, melytől az épp az orrhegy fölött vastagnak látszik.

ÖNZETLENSÉG: A fülek szélei vagy karimái csak kissé görbülnek be.

ÖNZŐSÉG: Nagyon sima ajkak.

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÉPESSÉG (a hasonlóságok és különbségek felismerésének képessége): Alsó részén széles, felül egyenes vonalú orr.

ÖSSZPONTOSÍTÁSI KÉPESSÉG: Masszív megjelenésű, széles homlok, középen elvékonyodó felsőajakkal.

PONTOSSÁG: A felső szemhéjon található ráncok és redők a pontosság nagy szeretetét jelzik, különösen a történelmi adatok, tények tekintetében. A matematikai pontosságot a mélyen ülő, és ráncolt szemek indikálják.

PÉNZÉHSÉG (nyereséghajhászás): Az előreugró fogak mohó, szerezni vágyó természetet jeleznek, különösen akkor, ha az orr felső része és az arc között nagy távolság figyelhető meg,

REMÉNYKEDÉS, BIZAKODÁS: Három horizontálisan futó hullámos vonal a homlokon.

RÁTERMETTSÉG: Nagy, tiszta, kék szemek, melyek profilból nézve csaknem átlátszóak. A szürke szemek ugyancsak a rátermettség jelei.

ROMANTIKUS, ÁBRÁNDOZÓ TERMÉSZET: Gerinc az orr közepén. Ha ez a dudor az orr felső, csontos részéhez, vagy az orrhegyhez van egészen közel, más jelentéssel bír. A romantikus személy szemöldökei általában kissé íveltek, nagyon ritkán egyenes vonalúak.

ROSSZINDULAT: A felsőajak annyira kiugró, hogy profilból nézve fele olyan nagy, mint a száj szélessége.

ROSSZ TERMÉSZET: Nagy, kitágult orrlyukak. Minél ferdébbnek látszik az arc körvonala, annál rosszabb természet. A természetes módon rövid szőrszálakból álló szemöldökök ugyanezt a jelentést hordozzák.

SZAKÉRTELEM (mesterségbeli): Ferde száj, hegyes ajkakkal. Ha a szem sarka – akárcsak a szarvasoké – egy pontban végződik, kiváló hallású és fortélyos személlyel van dolgunk.

SZAVAHIHETŐSÉG: Szögletes homlok, mely elég nagy és széles. Telt izmok a szem alatt és ráncok a szem külső sarkában.

SZÉGYENLŐSSÉG: Kis fülek, melyek eléggé hátrahajlanak, kicsi és főleg szűk orrlyukak.

SZENVEDÉLY, INDULAT: Az írisz egészét mutató szemek és az éles, egyenetlen felszínű áll erőszakos, heves szenvedélyt jeleznek.

SZENZIBILITÁS, FOGÉKONYSÁG: Ovális homlok, könnyen táguló és összehúzódó orrlyukakkal. A keskeny, szűkre szabott, a halántékoknál befelé görbülő homlok gyakran beteges érzékenységet mutat. A legszembeszökőbb akkor ez a karakterjegy, ha ezen felül a szemeken vastag, petyhüdt, áttetsző szemhéjakat láthatunk, melyen keresztül áttetszenek az erek. A szempillák puhák és világosabbak, mint a haj. A csúcsánál vastag orr ugyancsak érzékenységet jelez.

SZÍVÓSSÁG: Szögletes, csomós vagy függőleges homlok, a tövénél görbe, e pontban kissé felfelé görbülő orral. A római orr általában szívósságról tudósít, és hasonló a jelentése a nyaki oldalánál telt alsó állkapocsnak is.

SZÍVTELENSÉG, LELKETLENSÉG: Magas, az alsó részén nagyon lapos homlok, feltűnően kerek szemöldökkel. Lapos áll, résre nyíló szájjal, melyen keresztül a fogak akkor is látszanak, ha csukva van.

SZERELMI VÁGY: Az áll közepén található bemélyedés vagy gödröcske azt jelzi, hogy az egyén sokkal inkább kapni szeretne szeretetet, mint adni. A felsőajak az ilyen személyeken gyakran annyira megemelt, hogy a metszőfogak látszódnak. A keskeny, szögletes áll szintén szeretet utáni vágyakozást jelez, azonban az illető nem lesz állhatatos, hűséges a szerelemben.

SZERÉNYSÉG, IGÉNYTELENSÉG: A hosszú és észrevehetően lehajló szempillák veleszületett szerénységet jeleznek.

SZERETET (a másik nemé): Kerek, nagy, telt és tiszta szemek.

SZERETETREMÉLTÓSÁG: A közepén kidudorodó áll.

SZERETET, SZERELEM (szenvedélyes): Az arc alsó része az áll oldalánál telt. Az áll kerek, széles, felül nagyon visszahúzódó, alul pedig előreugró.

SZORGALOM: Függőleges ráncok, melyek természetesen találhatók a homlokon, nem pedig a rosszallás jeleként.

TAKARÉKOSSÁG: Hosszú, lehajló szemöldökök, a felső részén széles orral.

TANULÁSI KÉPESSÉG, FELFOGÁS (nehéz, lassú): Nagy fej, lapos homlok, és hátul rézsútosan lejtő fej. Kétszer olyan széles száj, mint a szem, négyzet alakú ránctalan terület a szemöldökök között, mely akkor is sima marad, amikor a homlok többi része barázdált.

TAPASZTALAT: Előrenyúló szemöldök és az alsó részén telt homlok.

TÁRSAS HAJLAM: Ez a rendíthetetlen barátot ígérő tulajdonság, a ráncos ajkúak jellemzője. A sima ajkak ritkán utalnak állhatatosságra a barátságban.

TEHETSÉG: Szürke szemek és alacsony, széles homlok.

TEHETSÉG (diplomáciai): Hegyes orr és áll, jól-formált homlokkal.

TEHETSÉG (ismeretszerzésre): A magas, jó alakú homlok a tanulás szeretetét és az ismeretszerzés képességét mutatja, azonban a tudás nem megfigyelésből származik.

TEKINTÉLY (törvényen vagy tudáson alapuló): Ezt a kvalitást az orrtőnél rézsútosan futó két vagy három rövid vonalka jelzi.

TISZTASÁG (erkölcsi): Középen szorosan összezáródó ajkak.

TISZTESSÉGESSÉG: Egymástól távol lévő szemöldökök. Ez az interpretáció azonban csak akkor igaz, ha a szemöldökök nem bozontosak, összekuszáltak.

TITKOLÓZÁS: Az arcon laposan elterülő orrlyukak a titoktartás jelei. Ugyanez a jelentése annak is, ha keresztirányban nagy az orrlyukak nyílásszélessége.

TOLAKODÓ, TAPINTATLAN KÍVÁNCSISKODÁS: A halántéknál a szemekhez közel futó ívelt szemöldökök. Az orr nagyon hosszú és felfelé hajlik. A hegyes orr megerősíti e karakterjegyet.

UTÁNZÓKÉPESSÉG: Az orrlyukak belső vonalának felfelé görbülése utánzóképességet kölcsönöz. Ugyanezt jelentik a megnyúlt, az orcák felé leereszkedő orrlyukak, nagyon széles szájjal és keskeny arccal.

ÜGYESSÉG (veleszületett): Alacsony és széles homlok.

VASAKARAT, RENDÍTHETETLENSÉG: Enyhén kiálló felsőajak, a telt ajkak találkozása szépen ívelt vonalat alkot.

VENDÉGSZERETET: Felfelé futó barázdák az arcon a száj valamelyik oldalán.

ZÁRKÓZOTTSÁG, SZÓFUKARSÁG: Finoman, de határozottan zárt szájak, hosszú, az ajaknál lehajló orr.

Forrás: www.erzsebetrosta.hu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here